Biblia o narodzie żydowskim i czasach ostatecznych

Biblia o narodzie żydowskim i czasach ostatecznych

Już nastały czasy ostateczne, o których mówi Pismo Święte. To trudny okres dla wszystkich wierzących (Dan.12: 1;  Mat.24:21;  Łuk.21,:23 i in.). To czas antychrystów,  ludzi niegodziwych, bluźnierców (1J.2:18;  1Tym.4:1;  2Tym.3: 1 i in.).

Czasy ostateczne charakteryzują się tym, że wielu może odpaść  od wiary (1Tym.4: 1). Dotyczy to wszystkich wierzących, ale ze względu na powołanie narodu żydowskiego i Boże cele dla niego, atak wroga jest szczególnie wymierzony w naród żydowski. Poprzez służbę temu narodowi  pomagamy mu  przetrwać w tych trudnych czasach, pomagamy zachować wiarę przez tych, którzy już przyjęli Jeszua jako swego Zbawiciela. A tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, pomagamy odnaleźć drogę do zbawienia (Łuk.13:24).

Bóg obiecuje: „A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach – mówi Pan – już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody  w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów! I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze! I nie odwrócicie się ode mnie.(Jer.3, 16-19).

Bóg mówi w swoim Słowie, że  zmiłuje się nad narodem Izraela i sprowadzi go do jego dziedzictwa, jeśli nauczy się Bożych dróg (Jer.12:15-16). Chce, żeby Jego naród  był  blisko Niego (Efez. 2:14-18), aby nawrócił się (Dz.3:18-20). Dlatego służba Żydom jest ważna, – aby zostali oni oczyszczeni i wybieleni (Dan.12:10),  aby osiągnęli dojrzałość  (Hbr.6:1) i wypełnili swoje powołanie.

Zależność pomiędzy zbawieniem narodu żydowskiego, a  przebudzeniem w czasach ostatecznych

O żadnym innym narodzie nie powiedziano, że istnieje określone powiązanie pomiędzy zbawieniem tegoż (żydowskiego narodu!) a przebudzeniem na skalę całego świata w czasach ostatecznych, zależność pomiędzy zbawieniem Żydów i drugim przyjściem (powrotem) Mesjasza w chwale.

J. 4:22 mówi, że zbawienie pochodzi od Żydów: Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.” Wyjaśnijmy znaczenie słowa „zbawienie”: wybawienie, osłona, ochrona, bezpieczeństwo, pomyślność. Tak więc wszystko to (zbawienie, bezpieczeństwo, ochrona, pomyślność) ludzie otrzymują dzięki Bożym planom i ich realizacji w żydowskim narodzie.

Jak napisano w wielu miejscach w Biblii, w Tanach (w Starym Testamencie) i w Nowym Testamencie- nie będzie wielkiego przebudzenia pośród wszystkich narodów,  jeśli nie będzie masowego nawrócenia Żydów. Dopóki nie nastąpi masowa pokuta Żydów, Mesjasz nie powróci.
Mat.23:39: Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.(zobacz też Łuk.13:35).
Ostatecznym celem zbawienia Żydów -jest powrót Mesjasza Jeszua.

Ostatnie trudne czasy są dowodem na to, że powrót Jeszua  jest bliski.
W 2 liście Piotra.3:12 autor zwraca  się do tych, którzy „oczekują i pragną nastania dnia Bożego … ” Znaczenie tych słów – to pośpieszać, przyspieszać, wytężać siły, żarliwie pragnąć, czyli- służąc zbawieniu Żydów, przyspieszamy przyjście Mesjasza!

Dla Boga ważna jest organiczna jedność Ciała Mesjasza, które składa się z części żydowskiej i wierzących z innych narodów. Efez. 2:11-16: Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch  z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;  „

Służąc narodowi żydowskiemu przybliżamy przyjście Jeszua Mesjasza, przyczyniamy się do tego, żeby Żydzi stali się błogosławieństwem w wypełnieniu warunków powrotu Pana w chwale (Zach.8: 12-15), pomagamy, aby więcej Żydów budziło się do życia wiecznego.

 

źródło: kemokiev.org

Podziel się: