Jom Kippur w Nowym Przymierzu

Jom Kippur w Nowym Przymierzu

Pierwsze wspólnoty mesjańskie obchodziły to starożytne żydowskie święto. W Dziejach Apostolskich 27: 9   świętowanie i jesienny post, opisany jest jako coś naturalnego:  „A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą… Wierzący wiedzieli, że kiedy zaczynał się post,  to zmieniała się pogoda, kierunek wiatrów. Proste wzmianki o poście świadczą o tym, że obchody Jom Kippur były zwyczajnym corocznym świętem.  Ale wierzący z Nowego Przymierza świętowali je w zupełnie nowy sposób!

Jeszua był ofiarą za grzech, był  „kozłem ofiarnym” i stał się naszym Najwyższym Kapłanem. Dlatego nie musimy  czekać i obserwować czy  wybieleje kawałek sierści czy nie, czy zasłona zmieni swój  kolor, czy arcykapłan wyjdzie do nas!

Istniał tylko jeden kalendarzowy post dla wszystkich Żydów – post w  Jom Kippur – 25 godzin ścisłego wstrzymywania się od jedzenia i picia. Ten post był obowiązkowy, pozostałe – nieobowiązkowe. Poganie, usłyszawszy słowo „post”, wiedzieli, że chodzi o post 7-go  miesiąca, ponieważ wszyscy wierzący Grecy, Rzymianie czy Egipcjanie obchodzili to święto wraz z Judejczykami  i mesjańskimi Żydami.

Prorocze znaczenie święta

W Nowym Testamencie, w Liście do Hebrajczyków (w 9 i 10 rozdziale) jest jasno napisane, kim stał się dla nas Jeszua:

„Lecz Mesjasz który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia;

Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, O ileż bardziej krew Mesjasza, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu”.( Hebrajczyków 9: 11-14).

Jeszua stał się dla nas Najwyższym Kapłanem, niebiańskim wstawiennikiem przed  Swoim Ojcem. Jeszua ukazał się żywy swoim uczniom, tym samym oznajmiając, że Jego ofiara została przyjęta przez Boga. Nasz Najwyższy Kapłan wszedł do miejsca Świętego Świętych i otworzył je na zawsze dla wiernych dzieci. I każdego dnia możemy świętować dzień odkupienia, wchodzić w tą łaskę, która niszczy wszystkie okowy diabła i światowe więzy.

Tora mówi, że tylko kapłan z plemienia Lewiego- tylko potomek Aarona mógł wejść do miejsca Świętego Świętych. Na tej podstawie nie jest jasne, dlaczego Jeszua Mesjasz nazwany jest Najwyższym Kapłanem? Co dawało Jeszua prawo, aby mógł wejść do Świętego Świętych niebiańskiej Świątyni?

Jeszua – jest  Najwyższym Kapłanem nie pochodzącym z pokolenia Lewiego i z rodu Aarona.              On – jest  Najwyższym Kapłanem według porządku Melchizedeka – Król prawdy, prawości, pokoju (Psalm 110: 4, Hebr. 7: 11-22).

Joshua stał się także ofiarą i kozłem ofiarnym, na którego Bóg złożył grzechy Izraela: „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich”. (Izajasz 53: 6).

Jeszua – stał się ofiarą, która ma moc nie tylko pokrywać nasze grzechy, ale także  zmienić naszą grzeszną naturę na Bożą- świętą: „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.” (Hebr. 10:14).

Grzech może być odpuszczony tylko w rezultacie przelania krwi – takie jest prawo, które Bóg ustanowił. Przez Swoje miłosierdzie Pan zastąpił krew ludzi – krwią składanych w ofierze zwierząt, aby ludzie nie umierali za swoje grzechy. A potem – krwią Swego Jednorodzonego Syna – z powodu niewiarygodnej łaski i miłości do nas.

Tak więc Jom Kippur jest świętem wyzwolenia i uświęcania!  A nasze wyzwolenie, – aby służyć Bogu!

 

źródło: kemokiev.org

 

Podziel się: