MODLITWA O IZRAEL

Israel

„Nie mów tego, że niemożliwe jest, aby zrozumieć, że w końcu uczniowie zrozumieją”: słynne w świecie żydowskim powiedzenie rabina Hillela , który żył w Izraelu w 72 pne. Biblia mówi, że to prosta sprawa, i tylko my, którzy czytamy tę Księgę Ksiąg, komplikujemy tę prostotę, starając się wprowadzać jakieś poprawki i komentarze. „Proście o pokój dla Jerozolimy …” To nie jest tylko wniosek – to przykazanie dla wszystkich tych, którzy ufają Bogu. Przykazanie, które nakazuje nam się modlić. Jasno określające za kogo się modlić, i jak wypowiadać modlitwę. To jest łatwe. Kiedy dajemy – mamy odwrotnie, mamy tylko siebie – tracimy nawet to, co się stało. Modlitwa o Izrael może nie będzie miało wpływu natychmiast, ale jest całkiem możliwe, że nie widzimy tego, co Pan dla nas przygotował. Nie wzrośniemy jednak do wyższego duchowego poziomu, jeśli tego nie robimy Nie otworzą się nam nowe horyzonty i nie wejdziemy w nowe możliwości. Bądźmy więc wprowadzającymi słowo w czyn, a nie tylko słuchaczami.

10 powodów, dla których modlę się za Izrael:

1) Jest to polecenie Boga dla nas wszystkich:

„Proście o pokój dla Jeruzalem! Niech żyją w pokoju ci, którzy cię miłują” (Ps.122:6)

2) Zbawienie Izraela jest jednym z warunków powrotu Jeszuy.

„Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych ?” „Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (Mat.23:39)

3) Modląc się o Izrael, mogę wykonać przykazanie miłości, nieść brzemię Izraela, jak powołany przez Boga

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal.6:2) „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” (1Jana 4:21)

4) Modlitwa o Izrael jest proroczym aktem, który mówi o jedności Ciała Mesjasza w Kościele.

„On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój tym, którzy są blisko.” (Ef.2 :15-17)

5) Błogosławiąc Izrael, modląc się za niego, modlę się równocześnie i za swój dom i rodzinę.

„I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Moj 1.12:3)

6) Modlitwa o Izrael jest pokazem mojej wiary w działaniu, modlitwą potwierdzającą moją wiarę.

„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa” (Jak.2:26)

7) Modlitwa o zbawienie Izraela jest wyrazem uznania Bożego planu zbawienia, tak jak On go obmyślił, i świadomość mojego miejsca w tym planie.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, Lecz jak niebiosa są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze”(Iz.55: 8.9) „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,” (Rzym.1:16)

8) Ponieważ jestem Żydem, a moja wiara w Jeszuę, jest tym co mnie inspiruje do modlitwy za mój naród.

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.”(Rzym.10:1)

9) Jest to moja wdzięczność, ponieważ zostałem usynowiony przez Boga, wszczepiony do drzewa oliwnego i stałem się częścią społeczności Izraela, więc problemy moich braci, są moim problemem.

„Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.”(Ef.2:12-13)

10) To moja służba, aby być modlitewnym strażnikiem Izraela

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów, przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy którzy wyznajecie Pana, nie milczcie ! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi” (Iz.62:6-7)

źródło: http://ieshua.org/10-prichin-pochemu-ya-molyus-za-izrail.htm

Dodaj komentarz