Jeszua

Chanuka – Święto odnowienia

W kalendarzu żydowskim oprócz świąt, które Bóg nakazał Swojemu ludowi w Torze, są także takie, które się obchodzi na upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, związanych z narodem w różnych okresach jego historii. Na ich temat są wzmianki w Biblii. Jednym z takich świąt jest Chanuka. Wzmianka o tym święcie występuje jeden raz

Proroctwa Święta Sukkot

Rabin KEMO Borys Grisenko. Porozmawiajmy o święcie Sukkot (patrz Słownik terminów – przypis redakcji). To święto jest tak wspaniałe, tak wyjątkowe, że można by on nim mówić i mówić. Po raz pierwszy jest ono wspomniane w Biblii w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz