Teologia zastąpienia – kłamstwo wobec Słowa Bożego

Teologia zastąpienia - kłamstwo wobec Słowa Bożego

Słowo Boże mówi, że Izrael, naród żydowski na zawsze pozostaje wybranym przez Boga narodem,  niezależnie od stanu, od zachowania (Wyj. 3:10; 7:4, i in.). Bóg nigdy nie wyrzeknie się  Swojego narodu – Izraela, (resztka) będzie zbawiona (Jer. 31: 31-37; 33 rozdział i in.). Jednak „teoria zastąpienia” (teologia zastąpienia) odrzuca tę prawdę  i naucza, że ​​to Kościół jest teraz Izraelem. Zwolennicy tej teorii uważają, że : „Ponieważ naród Izraela nie przyjął Jezusa jako Mesjasza, Izrael został odrzucony, a jego wybranie i znacząca pozycja w planach i zamysłach Boga została anulowana. Kościół stał się pełnoprawnym dziedzicem błogosławieństw obiecanych Izraelowi. Z Bożego punktu widzenia, Żydzi dzisiaj nie wyróżniają się niczym spośród innych grup etnicznych: Włochów, Indian czy Chińczyków. I jeśli Żydzi nie upamiętają się, nie uwierzą w Jezusa  i nie dołączą się do Kościoła, to nie mają przyszłości.”

Ta teoria – jest głęboko sprzeczna ze Słowem Bożym. Rodzi się bardzo istotne pytanie: „Czy kiedykolwiek w swojej historii Kościół był wygnany i rozproszony wśród narodów, jak  mówili o tym prorocy? Czy prorok Ezechiel miał na uwadze właśnie Kościół, kiedy powiedział, że „będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi?” (Ez. 28:25).
Jeśli proroctwa Starego Testamentu dotyczące Jeszua zostały spełnione dosłownie, to czy nie byłoby logiczne oczekiwać, że biblijne proroctwa dotyczące Izraela i narodu żydowskiego również zostaną spełnione dosłownie? Ci, którzy nauczają teologii zastąpienia, uparcie twierdzą, że proroctwa dotyczące Izraela wypełniły się „symbolicznie” i „duchowo” przez Kościół.  W rezultacie, wszystkie proroctwa odnoszące się do Izraela zostają unieważnione.

Jeśli Bóg zmienił zdanie odnośnie obietnic danych Izraelowi, to jakże my możemy być pewni, że również „nie rozmyśli się ” co do obietnic darowanych nam?

Nieprawidłowość teorii zastąpienia jest udowodniona nie tylko przez historię Izraela, ale całej ludzkości. Oto przykładowo jeden fakt. Wydarzenie miało miejsce w ubiegłym stuleciu: chodzi o powrót Żydów z diaspory do swojej historycznej ojczyzny i powstanie państwa Izrael. Jeśli Bóg całkowicie odrzucił Żydów i jest Mu obojętny los dalszego istnienia Izraela, to w jaki sposób Żydzi podnieśli się z popiołów Holocaustu i ustanowili niezależne państwo na tym samym kawałku realnej ziemi, którą stracili 2000 lat temu? Czy może to być przypadek? – Oczywiście, że nie.  To jest jeden z przykładów spełnienia  biblijnych proroctw.

Teologia zastąpienia  głosi, że Bóg odwrócił się od  Swego narodu, ponieważ Izrael okazał się niegodny Bożego wybrania. Ale musimy pamiętać słowa z Listu do Efezjan 2:8:„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar”.       

Jeśli Bóg zbawiałby tylko „godnych ludzi”, to nikt z nas nie zostałby zbawiony, ponieważ nikt z nas nie zasługuje na odziedziczenie Królestwa Niebieskiego. Bóg wybrał Izrael nie patrząc na Izrael. Naród żydowski jest „źrenicą Jego oka” (Zach.2:12). Potwierdzenie fałszywości teologii zastąpienia widzimy również w  Listach apostoła Pawła. Oto z jakimi słowami zwraca się  do wierzących należących do kościoła tamtego czasu, którzy uważali, że Bóg odwrócił się  od Izraela. Mówiąc o jeszcze niezbawionych Żydach, Paweł pisał: Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, Tak i oni teraz, gdy  wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.(Rzym.11:28-31).

Teologia zastąpienia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przejawów antysemityzmu kościelnego, który nie tylko pozbawia Kościół błogosławieństwa, ale też ściąga na Kościół przekleństwo. Wybór Izraela przez Boga nie jest pozbawiony sensu . I po to, żeby lepiej zrozumieć znaczenie służby Żydom,  służby ku ich zbawieniu, dobrze będzie przeanalizować ,w jaki sposób i w jakim celu został wybrany naród żydowski.

 

Źródło : kemokiev

Podziel się: